ASBESTIKARTOITUKSET

  • Asbestikartoituksessa on paikallistettava saneerattavassa kohteessa oleva asbesti, selvitettävä asbestia sisältävien materiaalien määrä, laatu ja sijainti.
  • Asbestilainsäädäntö muuttui 1.1.2016 alkaen. Lainsäädännön muutoksen yhteydessä kartoituksen tekeminen tuli pakolliseksi ennen saneeraustoimien aloittamista kaikissa purkukohteissa, jotka ovat valmistuneet vuonna 1994 tai sitä ennen ja joissa voidaan olettaa esiintyvän asbestia. Kartoituksen tekemisestä vastaa aina rakennuttaja tai muu taho, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta.
  • Asbestikartoitusraportin laadintaperusteet pohjautuvat Valtioneuvoston asetukseen 798/2015 asbestityön turvallisuudesta ja ohjeeseen RT 08-10521 sekä kortteihin KH 90-00181 ja LVI 00-10218.
  • https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150798?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=798%2F2015#Pidp446055328
Scroll to top